Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 158) Resmi Gazete' de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 158

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"i) Kamu kurum ve kuruluşları tarafindan yurtdışı teşkilatı kurulması ve dış temsilcilik açılması taleplerini değerlendirerek görüş bildirmek,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 129- (1) Dışişleri Bakanlığı; merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

(2) Bakanlığın merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) İkili İlişkiler Genel Müdürlükleri,

b) Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü,

c) Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlükleri,

ç) İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü,

d) Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü,

e) Uluslararası Ekonomik işler Genel Müdürlüğü,

f) Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğü,

g) Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü, ğ) Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü, h) İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, ı) Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü, i) Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü, j) Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü, k) Personel Genel Müdürlüğü,

1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

m) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

n) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

o) Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü,

ö) Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü,

p) Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü,

r) Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğü,

s) Dış Politika Danışma Kurulu,

ş) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

t) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

u) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı,

ü) Diplomasi Akademisi Başkanlığı,

v) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 130 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İkili İlişkiler Genel Müdürlükleri

MADDE 130- (1) İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Coğrafi görev alanlarındaki ülkelerle ikili düzeydeki siyasi, ekonomik-ticari, finans, güvenlik, savunma, sağlık ve diğer ilişkiler ile bölgesel nitelikli siyasi örgütlerle ilişkiler ve işbirliği için gerekli çalışmaları yapmak, söz konusu çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek ve yürütmek,

b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek,

c) Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri izlemek, gerekli politika ve hareket tarzlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

ç) Coğrafi görev alanlarındaki ülkelerde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek tutum belirlemek,

d) Bakan tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen görevler; sorumlu oldukları coğrafi görev alanları Bakan onayı ile belirlenen, onaltı ayrı ikili İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafindan yerine getirilir."

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 131 inci maddesinin başlığı "Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "İşleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (a) bendinde yer alan "ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)" ibaresi ", Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve diğer çok taraflı güvenlik teşkilatlan" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"c) Savunma ve savunma sanayi ile ilgili konularda üçüncü ülkelerle ilişkilerin Bakanlık içindeki koordinasyonunu yürütmek,

ç) Üçüncü ülkelerle savunma sanayi ilişkilerine dair konuların ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümünü yapmak,

d) Uluslararası güvenlik ve savunma alanındaki gelişmelerin dış politika ve dış güvenliğimize etkisini takip ve analiz etmek, bu konuda politika çalışmaları yürütmek,

e) Küresel ve bölgesel güvenlik mimarileri konusunda çalışmalar yapmak,"

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 132 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlükleri

MADDE 132- (1) Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası ve bölgesel nitelikli siyasi örgütler ile ilişkileri yürütmek,

b) Bu örgütlerin gündemindeki konuları takip etmek ve koordine etmek,

c) Bu örgütler nezdinde Türkiye'nin hak ve çıkarlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle savunmak,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen görevler; sorumlu oldukları görev alanları Bakan onayı ile belirlenen üç ayrı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafindan yerine getirilir."

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 133 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü

MADDE 133- (1) İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İnsani ve teknik yardımlar konularında politika ve hareket tarzlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla tatbikini ve takibini koordine etmek,

b) Ulusal ve uluslararası olağanüstü acil durumları izlemek, doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili ve çok taraflı işbirliği konularının eşgüdümünü ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla sağlamak,

c) Türkiye'ye gelecek ve ülkemizden gidecek insani yardımları koordine etmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 134 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü

MADDE 134- (1) Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dış politikamızı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin analiz, planlama, stratejik öngörü ve eşgüdüm çalışmalarını yürütmek, strateji, tutum, politika çalışmaları hazırlamak ve bunların uygulama sürecini takip etmek,

b) Dünyadaki güncel dış politika gelişmelerini takip etmek, cari gelişmeleri ilgili birimlerle koordine ederek Bakanlık makamını bilgilendirmek,

c) Milli güvenlikle ilgili stratejik belgelerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Bakanlık çalışmalarına ilişkin faaliyet raporları ile periyodik raporlar hazırlamak, etkinlikler organize etmek,

d) Bakanlık işleyişine ilişkin plan ve prensiplere dair çalışmalar yürütmek,

e) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında işleyiş ve dış politika konularında gerekli eşgüdümü yapmak,

f) Bakanlık ile diğer kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 135 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

MADDE 135- (1) Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yirmiler Grubu (G20), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Birleşmiş Milletler kalkınma sütununda faaliyet gösterenler başta olmak üzere, görev alanındaki uluslararası ve bölgesel ekonomik kuruluş ve platformlarda küresel ekonomi ile çok taraflı kalkınma, ticaret, gıda, turizm, teknoloji ve bunlarla ilintili küresel ve çok taraflı konuları takip etmek, anılan kuruluş ve oluşumlarla ilişkileri ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde yürüterek bu örgütler nezdinde ülkenin hak ve çıkarlarının savunulmasını sağlamak,

b) Ülkenin dış ticari ve ekonomik menfaatlerinin takibi amacıyla ilgili Bakanlık birimleri, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektörle gerekli eşgüdümü sağlamak,

c) Uluslararası ticaret ve finans alanındaki gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkilerini takip etmek, analiz çalışmaları yapmak, politika kağıtları hazırlamak,

ç) Uluslararası finans ve ticaret kuruluşlarında hazırlanan ve bu alanı düzenleyen rejimleri incelemek, ülkemizdeki politikalarla karşılaştırmak, ülkemizin menfaatlerini korumak,

d) Finans ve ticaret konularında uluslararası mevzuat ve rejim çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun uluslararası diplomasi faaliyetleri yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 136 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 137 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğü

MADDE 137- (1) Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Uluslararası hukukun ve uluslararası hukuk içtihadımn gelişimine yönelik süreçleri takip etmek, bu süreçlere iştirak edilmesini ve katkıda bulunulmasını sağlamak,

b) Milli hukuku etkileyecek uluslararası hukuki gelişmeleri takip etmek, ilgili kurumlan bu doğrultuda bilgilendirmek, yurtdışındaki davalar hakkında ilgili birimlerce talep edilen görüşleri oluşturmak,

c) Diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilecek andlaşmalara ilişkin temas ve müzakerelere katılmak, yetki belgesi, imza, onay ve tescil süreçlerini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde yürütmek,

ç) Andlaşma taslaklarının mevzuata uygunluğunu incelemek, görüş bildirmek, onay ve yürürlük sürecini takip etmek,

d) Taraf olunan andlaşmaları veya tescil edilmiş kopyalarım muhafaza etmek ve sicillerini tutmak,

e) Taraf olunan andlaşmalar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ile Cumhurbaşkanını düzenli olarak bilgilendirmek,

f) Uluslararası hukuk çerçevesinde milli egemenliğimizi ilgilendiren denizcilik ve havacılık konuları ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve hava sahası düzenlemeleri konularında gerekli faaliyetleri koordine etmek, kriz durumlarında gerekli koordineyi eşgüdüm halinde yürütmek,

g) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin takibi dahil, Türk Boğazları ve Karadeniz ile ilgili seyrüsefer uygulamalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle yürütmek,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 138 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 139 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü

MADDE 139- (1) Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konsolosluk ilişkilerini ve buna dair görüşmeleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

b) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve yurtdışında yaşayan Türk toplumu ile dış ilişkileri ilgilendiren emlak konularındaki çalışma ve faaliyetleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle yürütmek,

c) Suçluların iadesi ve hükümlü nakli ile ilgili iş ve işlemleri Adalet Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütmek,

ç) Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik Türkçe eğitimi, din hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik ile aile ve sosyal hizmetler konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak,

d) Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığına karşı çalışmalar yürütmek ve ilgili kuruluşlarla bu hususlarda işbirliği yapmak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 13-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 139 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü

MADDE 13 9/A- (1) Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vize işlemlerini yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

b) Vize politikalarım belirlemek için çalışmalar yürütmek,

c) Göç ve iltica faaliyetlerini takip etmek, ülkemizin göç politikalarını oluşturmaya katkı sunmak,

ç) Kamu düzeni ve kamu güvenliği sebebiyle bazı yabancıların ülkeye girişlerine tahdit konulması taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olmak üzere, denizcilik ve havacılık konularında ikili ticari anlaşmalar, hudut konularında ahdi düzenlemeler ile çok taraflı düzenlemeleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle takip ve icra etmek, hudut kapılarıyla ilgili eşgüdümü yürütmek, Devlet uçaklarının uçuş izinlerini koordine etmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 14- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 140 inci maddesinin başlığı "İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü" şeklinde ve birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Araştırma" ibaresi "İstihbarat" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"b) Bakanlığın faaliyet ve görev alanına giren konulardaki istihbarat ihtiyacının karşılanması için ilgili istihbarat ve güvenlik kuramlarıyla ilişkileri yürütmek,

c) Terörle mücadele, organize suçlar, mali suçlar başta olmak üzere güvenlikle ilgili konularda Bakanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu çalışmaları hazırlamak,

ç) Bakanlığın görev alanıyla ilgili siber güvenlik konularındaki ihtiyaçlarını belirlemek, gelişmeleri takip etmek ve ilgili kuramlarla koordine etmek,"

MADDE 15- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 141 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü

MADDE 141- (1) Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dış politikamıza ilişkin stratejik iletişim çalışmalarını Bakanlık içerisinde koordine etmek,

b) Stratejik ve siyasi mesajların uluslararası kamuoyuna aktarımı konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalar yürütmek,

c) Ülkemizin dış politikasını, imajını etkileyen sosyal medya ve medya yayınlarını takip etmek, ilgili genel müdürlüklerle istişare etmek,

ç) Dış politika alanında medya aracılığıyla yerli ve yabancı kamuoyu ile iletişimi sağlamak, kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hareket etmek,

d) Uluslararası düşünce kuruluşlarıyla kamu diplomasisi ve stratejik iletişim alanında işbirliği modelleri geliştirmek, çalışmaları koordine etmek,

e) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Bakanlık içi koordinasyonu sağlamak,

f) Bakanlığın tercüme ihtiyaçlarını karşılamak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 142 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle;" ibaresinden sonra gelmek üzere "turizm," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143 üncü maddesinin başlığı "Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesine "Protokol" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Diplomatik İşlemler" ibaresi ile aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"c) Cumhurbaşkanlığı protokol hizmetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığınca ihtiyaç duyulan iş ve işlemleri yürütmek,"

MADDE 18- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Haberleşme güvenliği ve siber güvenlik alanlarında Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatında gerekli teknik altyapıyı sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak düzenli şekilde eğitim almalarını sağlamak,

d) Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında siber, haberleşme, evrak ve bilgi güvenliğini sağlamak,"

MADDE 19- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143/Ç maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Eneıji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü

MADDE 143/D- (1) Eneıji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ülkelerle enerji, enerji güvenliği, çevre, iklim değişikliğiyle mücadele, sınıraşan sular alanlarında ilişkilerimizi ve çıkarlarımızı ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde takip etmek, politika ve hareket tarzlarının oluşturulması sürecine katkıda bulunmak,

b) Bu alanlardaki çıkarlarımızı ilgili uluslararası kuruluşlar ve çok taraflı platformlar nezdinde ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde takip etmek,

c) Uluslararası kuruluşlar nezdinde çok taraflı ulaştırma konularını ilgili kuramlarla eşgüdüm halinde takip etmek, ülkemizi yakından ilgilendiren çok modlu taşımacılık koridorlarına dair girişim veya projeleri takip ederek ilgili kuramlarımızla eşgüdüm halinde politika ve tutum belirlenmesi sürecine katkıda bulunmak,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü

MADDE 143/E- (1) Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Çığır açan teknolojilerin ve gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkilerini takip etmek, analiz çalışmaları yapmak, politika kağıtları hazırlamak,

b) Uluslararası kuruluşlarda hazırlanan bilim ve teknoloji alanındaki rejimleri incelemek, ülkemizdeki politikalarla karşılaştırmak, ülkemizin haklı menfaatlerini korumak üzere çalışmalar gerçekleştirmek,

c) Bilim ve teknoloji konularında uluslararası mevzuat ve rejim çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun uluslararası diplomasi faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Bilim ve teknoloji konularında ilgili bakanlık, kuram, kuruluş, üniversiteler ve özel sektörle yakın eşgüdüm yürütmek,

d) Bilim ve teknoloji diplomasisi çalışmalarını yürütmek,

e) Bakan tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.

Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü

MADDE 143ZF- (1) Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Uluslararası kuruluşlar bünyesindeki arabuluculuk, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi çalışmalarını ve bu kapsamdaki diğer projeleri yürütmek,

b) Ülkemizin üstlendiği ve üstlenebileceği arabuluculuk ve kolaylaştıncılık süreçlerinin hazırlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Arabuluculuk faaliyetlerini yürütmek veya destek vermek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürü büyükelçiler arasından atanır.

Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğü

MADDE 143/G- (1) Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık arşivini muhafaza etmek, arşiv sistemini yönetmek ve geliştirmek,

b) Diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilen andlaşmaların tasnifini ve muhafazasını gerçekleştirmek,

c) Gizli İçerikli belgelerin belli süreler sonunda araştırmacıların istifadesine açılmasına yönelik olarak gizliliği kaldırma komisyonları oluşturmak ve bunların faaliyetlerini düzenlemek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 20- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 144 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dış Politika Danışma Kurulu

MADDE 144- (1) Dış Politika Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının oluşturulması, yönlendirilmesi ve uygulanması hakkında değerlendirmeler yapmak ve görüş bildirmek,

b) Bakan tarafından belirlenen uzmanlık gerektiren alanlarda araştırma ve çalışmalar yürütmek,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Kurul, Bakan başkanlığında toplanır. Bakan tarafından ilgili birim amirlerinden Kurula görevlendirme yapılabilir. Kendi alanında temayüz etmiş kişiler, ihtiyaç halinde Kurul toplantılarına davet edilebilir.

(3) Kurulun sekretarya işleri, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir."

MADDE 21-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 145 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemlerini, Bakan adına incelemek, denetlemek ve gerekli görülmesi halinde soruşturmak,

b) Bakanlık birimlerinin işleyişine dair, mevcut görev tanımları ve verimlilik esasları temelinde, incelemelerde bulunup tavsiyeleri de içeren raporlar hazırlamak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 22- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 147 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"b) Türk ve yabancı kamuoyunu Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler ve bölgesel konular hakkında bilgilendirmek,

c) Antalya Diplomasi Forumu başta olmak üzere düzenlenen etkinlik ve forum çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek,"

MADDE 23- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 149 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Bakan tarafindan uygun görülecek yabancı ülkelerin diplomatlarına eğitim programları düzenlemek,

d) Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda merkezde ve yurtdışmda görevli personel için dil eğitimleri düzenlemek,"

MADDE 24-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 152 nci ve 153 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 156 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Bakanlık Sözcüsü

MADDE 156/A- (1) Bakanlık Sözcüsünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık sözcülüğü yapmak,

b) Bakanlığın yerli ve yabancı medya kuruluşları ve medya mensupları ile ilişkilerini yürütmek,

c) Stratejik ve siyasi mesajların yerli ve yabancı kamuoyuna aktarılmasında, diğer kamu diplomasisi ve stratejik iletişim faaliyetlerinde Bakanlık içinde ilgili birimlerle eşgüdümlü çalışmak,

ç) Basın toplantılarının ve Bakanlık açıklamalarının yapılması görevlerini yürütmek,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bakanlık Sözcüsü, Bakan tarafından diplomatik kariyer memurları arasından görevlendirilir."

MADDE 26- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik" ibaresinden sonra gelmek üzere ", stratejik, askeri" ibaresi ve "dış politikanın" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve milli dış güvenlik siyasetinin" ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir."

MADDE 27- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 161 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine," ibaresi "uluslararası kuruluşlar nezdinde daimi temsilciliklere," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 162 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Genel müdür yardımcıları, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak Bakan tarafından Bakanlığın diğer birimlerinde görevlendirilebilir. Yapılan görevlendirmeler Cumhurbaşkanlığına bildirilir."

MADDE 29- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Beşinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlıkta; İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri, Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü, Dış Politika, Analiz ve

Eşgüdüm Genel Müdürlüğü, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri, Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü, Andlaşmalar Genel Müdürlüğü, Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Protokol Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ile Diplomatik Arşiv Dairesi Başkam ve Tercüme Dairesi Başkanının görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer."

MADDE 30- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Beşinci Bölümünün eki (1) sayılı listede yer alan aşağıdaki satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

"İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI

DİPLOMATİK ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI

TERCÜME DAİRESİ BAŞKANI

MADDE 31-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 279 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü,"

MADDE 32- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 282 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Vatandaşların" ibaresi "Toplumun" şeklinde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "çalışma" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (e), (k) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"e) Genel Müdürlüğe bağlı kütüphane arşivlerinde bulunan eserlerden toplumun faydalanmasını sağlamak,"

"k) Türk edebiyat eserleri ile Türk kültür ve sanatına ilişkin yayımların yurtiçi ve yurtdışında yabancı dillere çevrilmesi ve yayımlanması, bu eserler ile müelliflerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması ve edebiyat çevirmenliğinin geliştirilmesine yönelik destek programlan hazırlamak, uygulamak ve izlemek,

1) Türk edebiyatı ve yayımcılığının geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuar ve festivallere katılmak; toplantı, konferans, kongre, eser gönderimi ve benzeri faaliyetleri yürütmek,

m) Uluslararası düzeyde kurum, kuruluş ve kütüphaneler ile kütüphanecilik ve yayımcılık alanında işbirliği yapmak,

n) Milli Kütüphane ile ilgili;

1) 22/2/2012 tarihli ve 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerinin derlenmesi,

2) Bilim, sanat, kültür ve benzeri alanlarda araştırma ve çalışmaları mümkün kılmak amacıyla fikir ve sanat eseri, belge ve benzeri materyallerin bir araya toplanması ve satın alınması için gerekli süreçlerin yürütülmesi ile bunların arşivlenmesi, korunması ve toplumun kullanımına sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü önlemin alınması,

3) Şahıslar ve kurumlar tarafından yapılan fikir ve sanat eseri, belge ve benzeri materyal bağışların kabul edilmesi,

4) Uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlar nezdinde üyelik yükümlülüklerine ilişkin süreçlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi ile ülkemizin temsilinin sağlanması ve gerekli diğer sorumlulukların yerine getirilmesi,

görevlerini yürütmek,"

MADDE 33- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"o) Turizm sektörünün eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, ilgili meslek ve kamu kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak,

ö) Turizm eğitimi programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dış kaynaklardan teknik yardım sağlamak,

p) Toplumda turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

r) Turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin turizm konularında eğitilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,

s) Turist rehberliğine ilişkin mevzuat hükümleri ile verilen görevleri ve denetimleri yapmak, turist rehberliği mesleği ve turist rehberliği hizmetleri alanında kültür ve turizm politikalarının gerektirdiği tüm tedbirleri almak,"

MADDE 34- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 286 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü

MADDE 286- (1) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Halk kültürünün halk edebiyatı, halk mutfağı, geleneksel tiyatro, halk müziği, gelenek görenek ve inançlar, halk sanatları, geleneksel oyun kültürü, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak, kayıt altına almak ve bu hususta gerekli çalışmaları yürütmek,

b) Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak; ülkemizdeki somut olmayan kültürel miras unsur ve taşıyıcılarının araştırılması, tespiti, envantere alınması, tanıtımı, kaydedilmesi, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması, kültürlerarası diyalogun geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

c) Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültürel değerlerini kültür anlaşmaları ve kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak, incelemek, derlemek ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları yayımlatmak, tanıtmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kayıt altına almak,

ç) Geleneksel el sanatlarını ve Türk süsleme sanatlarını yaşatarak ve tanıtarak yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak öğretip ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, ilgili meslek ve kamu kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak,

d) Yurtiçinde ve yurtdışmda, kültür ve sanatın bir veya birden çok alanını kapsayan her türden etkinlikler düzenlemek, koordinasyonunu üstlenmek, katkıda bulunmak; bu etkinlikler ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler, kurumlar ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini yapmak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 35- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onuncu Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü kadrosunda bulunan personelin görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer."

MADDE 36- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 521 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile Afet ve Acil Durum Kurulunun" ibaresi Afet ve Acil Durum Kurulu ile Uluslararası İşgücü Danışma Kurulunun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"i) Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu; Türkiye'nin uluslararası işgücü ile ilgili temel stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak, bu alana ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve uygulamaları izleyerek Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerine duyarlı sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun öneriler geliştirmek ve 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kuruluna verilen görevleri yürütmekle görevli olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ilgili bakan yardımcıları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İşgücü Genel Müdüründen oluşur. Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündemine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcileri Kurula davet edilebilir. Kurulun sekretaryası, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür."

MADDE 38- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 39- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 40- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

5 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER